top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Din trädgård kan bidra till att öka den globala biologiska mångfalden

Uppdaterat: 27 jan. 2019

Med biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem. Ständiga förändringar karakteriserar den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden idag är resultatet av miljontals år av evolution, skapad av naturliga processer men mer och mer genom påverkan från människan.Över hälften av jordens landyta är förändrad av mänsklig aktivitet

Men genom jordbrukets intensifiering, utbyggnaden av städer och vägar, förlusten av livsmiljöer som t.ex. tropisk regnskog, ökar hela tiden trycket på vår jords biologiska mångfald. Över hälften av jordens landyta är förändrad av mänsklig aktivitet. För att tillfredsställa egna behov gynnar människan medvetet ett fåtal växt- och djurarter på andra arters bekostnad. Många arter av växter och djur utrotas av människan i en allt snabbare takt, t.ex. så tros en fjärdedel av världens fågelarter redan vara utdöda.


Naturmiljöer behöver bevaras och tryggas

Biologisk mångfald ger ekosystem som är nödvändiga för att bl.a. försörja människan med livsmedel, vattenrening och för att upprätthålla syrehalten i luften. Det är av största vikt att dessa system säkras så att deras förmåga att producera livsnödvändiga tjänster bevaras. För att säkra den biologiska mångfalden och ekosystemen krävs det att många olika typer av naturmiljöer bevaras och tryggas och för att säkerställa spridningen för olika arter måste det finnas nätverk av livsmiljöer runt om i landskapet.


Hundratals miljoner trädgården världen över bildar ett enormt nätverk

Det kan vara lätt att tro att en enskild trädgård inte kan bidra meningsfullt till att öka den globala biologiska mångfalden. Men även om den endast utgör en liten del så finns det hundratals miljoner trädgården världen över och tillsammans bildar de ett enormt nätverk av individuella fickor av liv, alla innehållande sin egen mångfald.


Definitionen på vad ett område för gynnad mångfald bör innehålla är:

  • Tillgång till rena vattenkällor

  • Tillgång till den rätta proteinkällan tillgänglig exakt när det behövs i artens livscykel.

  • Tillgång till en skyddad plats som är lätt att finna eller kan skapas med en minimal energiåtgång

  • Tillgång till utrymme där en art kan röra sig och förökas - utan att bli undan trängda till en allt mindre yta.

  • Viktigt att påpeka är att en bra jord också är av stor vikt i ett fungerande ekosystem. En bra jord leder till växtlighet som är ursprunget till alla former av habitat i trädgården.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page