top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Hur påverkar energin miljön?Indelningen av naturresurser

Naturresurser kan indelas i de ej förnybara, som olja, kol, uran och malm samt de förnybara, som vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Bioenergi framställs av biomassa som består av växter och växtdelar. Eftersom biomassa hela tiden bildas är även bioenergi en förnybar energikälla.


Fossila bränslen - ej förnybar energi

Fossila bränslen, dvs. ej förnybar energi, kommer från de fossila resterna av växter och andra organismer som fanns för miljontals år sedan, då jorden var rik på koldioxid. Allt levande är uppbyggt av kolföreningar och de fossila bränslena består även de till stor del av kol. När bränslena eldas upp förenas kolet med syre från luften och frigörs sen på nytt som koldioxid.


Människan har rubbat kolets naturliga kretslopp

På bara ett par sekel har nu atmosfären fått tillbaka en stor del av koldioxiden som de fossila växterna tog upp under en period av miljontals år. Människan har på det här sättet rubbat kolets naturliga kretslopp, dvs: tillfört en större mängd av koldioxid till luften än den hinner blir av med och därför stiger nu koldioxidhalten i atmosfären.


Fossila bränslen ger negativ miljöpåverkan

Förbränningenav fossila bränslen bildar även ämnensom svaveldioxid och kvävedioxider vilka påverkar klimatet och miljön negativt. När det gäller negativ miljöpåverkan är det främst de fossila bränslena man menar trots att koldioxid även frigörs vid eldning med ved och andra biobränslen, men den koldioxiden ingår i ett kretslopp, dvs. den frigjorda koldioxiden tas upp av nya växter.


Många trädgårdsprodukter behöver fossila bränslen vid tillverkning

Fossila bränslen behövs inte bara för att generera elektricitet, utan även för att tillverka en rad olika trädgårdsprodukter. Gödningsmedel och bekämpningsmedel utvinns från och görs med hjälp av fossila bränslen. Motordrivna trädgårdsredskap av olika slag använder energi från fossila bränslen både vid tillverkning och vid användning, dessutom är många vanliga trädgårdsprodukter som ex. plastkrukor gjorda av olja.


 

Läs mer på Naturvårdsverket och Bioenergiportalen om hur energin påverkar miljön och hur människan påverkar klimatet.

 

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page