top of page
  • Skribentens bildAnnica Hörnberg

Växtvalet i trädgården

Vid valet av växter till den hållbara trädgården gäller samma som vid valet av annat material till trädgården. Den mängd energi som krävts för att odla växten, för att transportera den, för att tillverka krukan den odlats i samt hur mycket och vilken typ av underhåll som växten kommer att kräva när den väl är planterad har stor betydelse för en hållbar utveckling.Den viktigaste principen när man utformar en hållbar plantering är att välja växter som kommer att trivas bra i de förhållandena som råder naturligt på platsen. Plantera därför utefter varje växts behov av ljus, fukt och jordtyp. Viktigt är också att växten är härdig den klimatzon som den ska växa i och att välja friska sorter med hög motståndskraft för att minska behovet av bekämpning.

För att minimera energiförbrukningen när man skapar och underhåller en trädgård bör man inte kämpa mot naturen och ändra de förutsättningar som trädgården har för att passa de växter man vill ha. Varje växt har sina specifika behov av ljus, fukt och önskemål om växtplats och jordtyp och tar man hänsyn till detta så kommer växten att utvecklas bra och hålla sig friskare.

Inte alla lokala växter är bra och inte alla icke lokala växter är dåliga

Många anser att lokala växter är det bästa valet då de har haft tusentals år på sig för att anpassa sig till de lokala förhållandena och lokala arter är också en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Faktum är dock att inte alla lokala växter är bra och inte alla icke lokala växter är dåliga. Vissa lokala växter är idealiska för trädgården medan andra är så framgångsrika att de snart dominerar en plantering och minskar mångfalden i hela området. Icke lokala kan också vara invasiva men många kan också vara idealiska för trädgården.


Viktigaste i valet av växter för en hållbar trädgård är att de:

  • passar trädgårdens förutsättningar utan att dominera

  • är bidragande till ökad mångfald

  • har förmågan att växa utan extra gödsling och bevattning

  • är skadedjurs- och sjukdomstoleranta

  • har det utseende och struktur man önskar


Plantera växter anpassade för samma förhållanden tillsammans

I naturen skapas komplexa och dynamiska växtsamhällen som ex. hedar, lundar och ängar. Dessa täta planteringar med arter som påverkar varandra och varandras livsförhållande positivt fungerar dessutom som levande marktäckning vilket förhindrar ogräs från att få fotfäste. Att plantera växter anpassade för samma förhållanden tillsammans samt ökad planteringstäthet är viktiga lärdomar från naturen att ta efter i den hållbara trädgården.


Träd är en viktig del i en hållbar plantering

De producerar syre, filtrerar och absorbera föroreningar och ökar den biologiska mångfalden genom att ge föda och boplats åt fåglar, insekter och andra djur. Även om alla växter absorberar koldioxid från luften så kan träd lagra stora mängder under lång tid och är därför mycket viktiga att ha i den hållbara trädgården. Måttligt snabbväxande och långlivade träd binder mest kol. Träd är särskilt viktiga i stadsområden, där de bidrar till förbättrad luftkvalitet, ger skugga, filtrerar vind och regn och absorberar även ljud. Nedfallna löv berikar jorden medans rötterna förhindra jorderosion.


Har man en liten trädgård och det endast finns utrymme för ett eller kanske två träd kan det vara bra att välja ett träd som är har flera intressanta egenskaper som t.ex. fruktbärande, blommande, en vacker stam, intressanta löv och fin höstfärg.

Välj växter från hållbara källor

Produktion av träd kan vara energikrävande, särskilt om de är krukodlade och kommer från utlandet. Krukodlade träd kan inte komma åt vattnet eller näringsämnen i marken och behöver därför näringstillförsel och vattning året om. Fältodlade träd kan klara sig själva, grävs upp för försäljning och säljs som barrotade, är ett mer hållbart val. Det mest hållbara valet är att välja fältodlade träd från lokala plantskolor.


Även annan växtproduktion än träd kan innebära hög energiförbrukning speciellt då om växterna är krukodlade och behöver transporteras långt till stället där de sedan säljs. Även här är lokalt odlade växter ett mer hållbart alternativ. Mest hållbart är att använda växter som man dragit upp själv från frö, växter som har självsått sig eller växter från egna sticklingar. Att öka antalet växter i trädgården genom att delning är även det ett bra hållbart alternativ.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page